الوعظ باللغة الأنكليزية على نظام MP3
Preaching English MP3

 

الوعظ باللغة الفرنسية على نظام MP3
Preaching French MP3

بایگانی / Archive
موعظه فارسی (MP3) Preaching MP3 Farsi / MP3
وزارت آشتی / (MP3 Engl/Farsi) The ministry of reconciliation cg
1-2 # پنج نشانه برای رهبریه رهبر اسمانی / (MP3 Engl/Farsi) Five keys to spirit-lead leadership 1-2 je
ساختار خانواده در مسیحیت / (MP3 Farsi) Family structure in christianity as
دعا و یا چگونه ما می توانیم دعا / (MP3 Farsi) Prayer or how can we pray as
روزه داری / (MP3 Farsi) Fasting as
کدام کلیسا است؟ / (MP3 Farsi) What is the church as
وسوسه و آزمایش / (MP3 Farsi) Temptations and trials as
نجات / (MP3 Farsi) Salvation as
ماهیت عیسی مسیح /( MP3 Farsi) The nature of Jesus Christ as
قدرت کلام خدا / (MP3 Farsi) The power of the Word of God cr
به نام عیسی /( MP3 Farsi) In the name of Jesus cr
مسئولیت ما به خدا / (MP3 Farsi) Our responsibility to God as
خدا چگونه است؟ / (MP3 Engl/Farsi) Who is God? rs
طرح و نجات خدا / (MP3 Engl/Farsi) God's plan and salvation cg
Rom 10:15 و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنانکه مکتوب است که چه زیبا است پایهای آنانی که به سلامتی بشارت می‌دهند و به چیزهای نیکو مژده می‌دهند.
16 لکن همه بشارت را گوش نگرفتند زیرا اشعیا می‌گوید خداوندا کیست که اخبار ما را باور کرد؟
17 لهذا ایمان از شنیدناست و شنیدن از کلام خدا.

http://www.sayadi-al-nas.ae
http://www.sayadi-al-nas.ae

صيادي الناس